Skool-tot-Werk Oorgang Projek

Opvoedkunde in Suid-Afrika staan tans voor verskeie uitdagings. ‘n Leerder se bekentenis wat ‘n gereelde klaskamer steurnis was in ‘n landelike skool oor die aard van die uitdagings was ‘n openbaring. Sy kommentaar op die vraag hoekom hy ‘n steurnis is, was: “Meneer, ons sal liewer stout wees as dom”. Die tipe uitlating, wat hoofbrekens aan skoolhoofde besorg, het my genoop om die Projek van stapel te stuur wat ek aan u wil bekend stel.

Die School-to-Work Transition Project/Skool-tot-Werk Oorgang Projek kan gesien word as die oplossing vir sommige van die grootste uitdagings van opvoedkunde sowel as die besigheidsekonomie van die land. Sedert die begin van formele onderwys het die sisteem nie nootwendig die nodige vaardighede aan die jeug gegee wat die uitdagende oorgang van skool na werk die hoof kan bied nie. Om hierdie doel van sukses in ‘n vinnig veranderende arbeidsmark en ‘n eerste werkplasing te verseker, is daar projekte nodig wat die daadwerklike behoeftes van die skoolgaande jeug aanspreek sowel as om die nodige sistemiese verandering te laat geskied.

Die oorhoofse doel van die Skool-tot-Werk Oorgang Projek is om jong mense op verskeie maniere tot voordeel te wees. Hulle sal deur die Projek hoë kwaliteit werkgebasseerde vaardighede aanleer en in samewerking met klaskamer onderwys ‘n bemarkbare vaardigheid aanleer teen die tyd wat hulle skool verlaat. Hierdie tipe duidelik aangeduide roetes na produktiewe rolle in die wêreld van werk sal beide ons jong mense sowel as ondernemings wat angstig is om werknemers met die toepaslike vaardighede in diens te neem bevoordeel. Die deurslaggewende faktor om die jeug se sukses te verseker sal egter staatmaak op die bou van brûe tussen besigheidsgemeenskapppe en skole waarvoor die Skool-tot-Werk Oorgang Projek die voertuig sal wees. Die Projek sal die volgende 2 strominge van leerders administreer:

 1. Plasing van leerders tans in vaardigheidskole by privaat-en-openbare sektor vennote vir ervaring van hul spesifieke gekose praktiese vakke soos meganiese herstelwerk, sweiswerk, houtwerk, landbou ens.
 2. Plasing van leerders (vanaf 15 jaar soos per Arbeidswetgewing) uit hoofstroom skole by privaatsektor vennote wat oor-ouderdom is vir hul graadgroep, te laat of glad nie geidentifiseer was vir alternatiewe opvoedkundige opsies, en/of voorspellende kriteria toon dat hul akademies te vêr agter is om hoër grade te slaag

Die Implimentering van die Skool-tot-Werk Oorgang Projek geskied tans streng, ensal ook in die toekoms volgens die Departement van Arbeid se wetgewing geskied sowel as met hul kennisname en goedkeuring. Voorskrifte van die Departement van Arbeid wat geobserveer sal word is dat leerders geen besoldiging gedurende die projek mag ontvang nie, siende dat hul daar geplaas word slegs om waar te neem, en risiko word deur middel van vrywaring van die betrokke vennoot verwyder.  

Die enigste prestasie wat van die vennote versoek word, is om die leerders by die onderneming te ontvang en ‘n geskikte supervisor aan te sê om hom/haar ‘n bekendstelling en daaropvolgende leiding te gee oor die vereistes van die posisie waarvoor die leerder daar geplaas word om waar te neem. Leerders sal vir geskikte plasing geassesseer word deur eers aanleg en belangstellingstoetse af te lê vir ooreenkomstige plasings. Na hierdie fase sal daar met die vennote gekonsulteer word oor moontlike plasings en geskikte tye. Ouers of die wettige voog van die leerder sal ook betrek word deur ‘n onderhoud om hul goedkeuring te kry en begrip vir die Projek.

Groete

André Rowan

Skoolsielkundige

Weskus Distrik

WKOD

FAQ’s:

 1. Hoekom hierdie projek?

Antw: ‘n Betekenisvolle hoeveelheid leerders is tans in die skoolsisteem, baie van hulle na aan graad 9, wat moontlik net ‘n graad 3 vlak van akademiese vordering bereik het veral in terme van geletterdheid en gesyferdheid. Hierdie stand van sake veroorsaak dat hulle nie ‘n maklike oorgang maak van skool na werk nie. Die oogmerk van die projek is dat die leerders deur uitplasing na ‘n onderneming ‘n bemarkbare vaardigheid bemeester teen die tyd wat hul skool verlaat.

 1. Wat word van my onderneming verwag?

Antw: Daar moet ‘n toesighouer aangesê word om die leerder te ontvang wanneer hy vir die plasing rapporteer en hom dan bloot te stel aan die werksaamhede wat hy aangedui het as ‘n belangstelling gedurende pre-assesering.

 1. Is daar enige risiko vir my onderneming?

Antw.: Na aanleiding van die advies van die Dept. van Arbeid onderteken die ouers ‘n vrywaringsbrief waaarin dit gestel word dat hulle die onderneming vrywaar van risiko vir verlies, besering of dood(die document word ook aan die onderneming verskaf voor plasing van die leerder).

 1. Wat is die Departement van Arbeid se rol?

Antw:  Die Dept. van Arbeid was Sedert die begin van die projek in 2012 op ‘n deurlopende basis gekonsulteer om die wetlike korrektheid van die program te verseker.

 1. Moet ek die leerder by enige beheerliggaame registreer?

Antw: Omdat die projek volgens die Dept van Arbeid nie as ‘n vakleerlingskap kwalifiseer nie, hoef die onderneming se bestuur nie die leerder by enige entiteit te registreer nie.

 1. Vir hoe lank word die leerder by my onderneming geplaas?

Antw: Die meerderheid van die huidige vennote het na ‘n eerste rondte versoek dat leerders liewer ‘n week blok aan die begin of einde van die skool kwartaal by die onderneming deurbring vir kontinuïteit, maar tyd van plasing kan op ‘n individuele basis onderhandel word met die onderneming.

 1. Watter tye sal die leerder by my onderneming wees?

Antw: Soos voorheen genoem kan die tye onderhandel word, maar die leerders sal nie in kwartaal tyd buite skool ure by die onderneming kan deurbring nie. Dit staan die onderneming vry om met die leerder te onderhandel vir bv. vakansie werk.

 1. Hoe werk die leerder se vervoer en wat is die risiko daaraan verbonde?

Antw: Daar word van skool vervoer of ‘n privaat kontrakteur gebruik gemaak en ‘n vrywaring vir die vervoer wat gebruik word, word in die vrywaringsbrief ingesluit.

 1. Wat is die leerderprofiel van die wat by my onderneming geplaas sal word?

Antw: Die leerders sal eers ‘n werkgereedheidsprogram deurloop om goeie gedrag by die werk te verseker sowel as ‘n pre-assesering waartydens hulle belangstellings en aanlegte vasgestel word sodat “best fit” plasing by ooreenstemmende ondernemings kan geskied. Hierdie leerders is diegene wat:

a) om verskeie dinamika nie by vaardigheidskole geplaas kan word nie (finansieël, vervoer, koshuis plek ens.),

b) te laat of gladnie geidentifiseer was vir alternatiewe opvoedkundige opsies,

c) voorspellende kriteria toon dat hul akademies te vêr agter is om hoër grade te slaag (op graad 2/3 geletterdheid en gesyferdheid peil funksioneer),  

Malmesbury Advertising