NG Gemeente Swartland 20 Mrt 2011

swartland-ng-kerkONS ROEPING
Ons werk graag in God se oesland
Om as Geesvervulde gemeente die wil van die Here uit te leef
Om die gemeente en die gemeenskap Christelik te versorg en te ontwikkel.
Program van die week
Sondag 20 Maart 2011
09:30 Erediens - Ds Friedrich Claassen
Geen Kinderkerk en Gr 7-11 kategese

Spes Sin Deurkollekte: Eljada Sentrum

Opbrengs: Murray Kinderhuis - R1463.65

Volgende Sondag 27 Maart 2011

09:30 Erediens - Ds Johan O’Kennedy

09:30 Kinderkerk - Kerksentrum

Gr 7-11 Kategese direk na erediens - 11:30

Sin Deurkollekte: Gemeente Ontwikkeling

Wyksbidure

Dinsdag 22 Maart 2011

Suidwyk 1/2/3

Mnr en Mev Louw Benade, Colignystr 6 om 19:00

Slotwyk

Mnr en Mev Riaan du Toit,  Uitsig om 20:00

Woensdag 23 Maart 2011

Suid 4/5

Me Annette Smith, Bon Heur w/s 10 om 18:30

Doornfonteinwyk

SG en Anneke Basson, Doornfontein om 19:30

Grasrugwyk

Mnr en Mev Nakkie Bester, Majuba om 19:30

Weswyk 7, 8 en 9 (ou Oos 1, 2 en 3)

Mev Wilma van Zyl, Elmarhof 13 om 18:00

Nuwe Intrekkers

Baie welkom!! Ons wens u ‘n geseënde tyd in ons gemeente toe. Vul asb. vir ons die vorm vir nuwe intrekkers by een van die ingange in. Plaas dit in die houers of in die kollektesakkies.

Dankoffer-inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese oorbetalings te maak of per debietorder u maandelikse bydrae te gee?

Hier volg ons bankbesonderhede:

NG Kerk Swartland

ABSA-Malmesbury

Tjekrek: 380 580 039

Taknr: 632005

Ons debietordervorms is by die kerkkantoor beskikbaar.

JB-Groep (Jong belydende)

Alle werkende jongmense word hartlik uitgenooi na die JB byeenkomste Woensdae om 19:00 by die kerksentrum.

Projekte

Liewe gemeente

Ons beleef ‘n baie geseënde jaar saam met die Here en die kinders van ons gemeente. Daar is tans 230 kinders wat elke Sondag bedien word met die Woord van God. Ons het ‘n wonderlike span van klein- en grootgroepleiers  (+-35 mense) wat elke Sondag pligsgetrou by hierdie bediening betrokke is.

Om die kinders effektief te kan bedien, het ons tans ‘n groot behoefte aan ten minste 6 volwassenes om ons te kom help by die gr 1-3 kinders. Is jy dalk een van hierdie bevoorregtes? Bel vir Erika 082 718 1915 of Frans 082 460 7593 sodat jy kan deel word van hierdie lewensveranderende bediening. Indien u sou belangstel word u hartlik uitgenooi om ons volgende byeenkoms by te woon.

Baie dankie - Frans Meintjes.

‘n Jong man, wat voorheen in ons dorp gewoon het en vir die afgelope paar jaar in die gevangenis hier was, kom binnekort uit en gaan dan tydelik by ‘n nagskuiling in die Kaap tuis. Hy het GEEN besittings nie. Hy benodig dringend no.38 jean en ‘n kleresak (reissak). Ander kerke in ons dorp is ook betrokke vir hulp. Indien u kan help, kontak asb die kerkkantoor 022 482 2411

Baie dankie

TIENERBEDIENING

Ons benodig nog kleingroepleiers. Hierdie is nie alleen ‘n bedienings-geleentheid nie, maar ook ‘n geleentheid om geestelike te groei. Kom word deel van ‘n Span wat ons tieners begelei om Jesus as Verlosser te ontdek, aan te neem en voluit vir Hom te lewe. Persone wat betrokke wil raak by die Tienerbediening op Sondae na kerk kan vir Ds Friedrich kontak (082 521 4211).

Vrywilligers wat graag by Aandskemering wil help met voorlees vir verswakte bejaardes, word gevra om vir Vivien Saayman by 022 482 1466 te skakel.  Dit word baie waardeer.

Baie dankie

GEBEDSBLAD

Ons dink aan ons gemeente

 • Mev Aletta Keyser, Piet Retiefstr, in die week oorlede. Ons innige meegevoel aan die familie.

 • Fred en Elizma Walters - Elizma was in Panorama Medi-Kliniek. Ons dink aan hulle met die groot verlies.

 • Mev Babs le Roux, mev Helie Schäfer, mev Stienie du Toit en

Deon v.d Heever - almal in Aandskemering - ons vra vir voorbidding.

 • Freddie Bruwer, Rainierstr 36, was in hospitaal - sterk tans tuis aan.

 • Willie Bestbier, Botriviervlei, is in Paarl Medi-Kliniek

 • Nico Pieterse, Pleinstraat 13, se suster is oorlede. Innige meegevoel aan die familie

Gelukwensing

 • Henry-Louis en Marietjie Nelson, Dorpstraat, het ‘n seuntjie ryker geword. Geluk ook aan Jan en Karin Nelson met hul kleinseun.

Verjaarsdae van ons mees senior lidmate:

 • Me Christa Engelbrecht, Aandsk, 21 Maart

 • Me Elsa van Wyk, Amandelrug,  22 Maart

 • Me Elaine Truter, Weststr, 22 Maart

 • Me Lenie Vorster, Gordonshof, 23 Maart

Seënwense word u toegewens. Baie geluk

 

Staanwaaier gesoek:

Die senior kinderkerk het by een van ons gemeentelede ‘n groot staanwaaier geleen om tydens die warm maande te gebruik . Hierdie staanwaaier is egter tans nie meer by die kerksentrum nie, maar ons benodig dit dringend. As iemand dalk weet waar die waaier is, kan jy asb die kerkkantoor of die koster, Huibrecht, skakel.

Tel.022-482 2411. Baie dankie

Tekste vir die week : 20 Maart - 26 Maart 2011

Fokusteks: Matt 17:1-9

Ander tekste: Gen 12:1-4a; Ps 121; Rom 4:1-5, 13-17; Joh 3:1-17

Fokusteks - 27 Maart: Joh 4:5-42

Gebedsgroep - Vrydae om 09:00 by die Kerksentrum Almal is baie welkom om groepie by te woon!!

Die Gholfdag van 14 April is uitgestel tot verdere kennis. Opgraderings aan die baan word in daardie tyd gedoen.

GRAAD 7 TIENERBEDIENING KAMP 25-27 MAART 2011

 ’n Kamp vir Graad 7 word vanaf 25-27 Maart 2011 te Bainskloof beplan.  Jy  sien seker al lankal daarna uit om net ‘n bietjie weg te breek. ’n Kamp spesiaal vir jou. Daarom wil ek jou nou alreeds daaraan herinner en vir jou ouers vra om jou plek vir hierdie onvergeetlike naweek te bespreek. Omdat dit ’n Tienerbediening kamp (Kategese Kamp) is sal dit lekker wees as al die Graad 7’s dit kan bywoon. Die kinders van NG Swartland Noord word ook na die kamp uitgenooi. Ons vertrek per bus DV op Vrydag 25 Maart om 3:00 nm vanaf Hoërskool Swartland se Meisieskoshuis. Ons is weer terug op Sondag 27 Maart om 12:00 nm by die Meisieskoshuis.

 Bring asb. die volgende saam:

1. Beddegoed (slaapsak, laken, kussing)

2. Eetgerei (bord, beker, mes, vurk, lepel, ens) en ʼn afdroogdoek.

3. Klere

4. Swemklere

5. Jou Bybel en pen/potlood

6. R300,00 vir kampgeld

7. Toiletware

 Sien jou by die kamp

Ds. Friedrich Claassen

Inskrywingsvorms is in die vakkies by die deure beskikbaar.

Inskrywings vir die Kamp sluit Dinsdag 22 Maart 2011.

NS:  As enige van julle ouers dalk vir ons kan help met vleis, vrugte, melk, ens. sal ons dit waardeer. Skakel  asb. voor Maandag 21 Maart 2011 vir Ds Friedrich (082 521 4211) as julle hiermee kan help.

As jy die passie het om met jongmense te werk het die Tienerbediening jou nodig. Kom kamp saam en werk so in God se Oesland. Die belewenis van hulle wat by die bediening betrokke geraak het is: “Deur te gee, ontvang in oorvloed terug.”

‘n Getroude man en vrou sonder kinders en wat by ons lidmate is, woon op die oomblik in die Nagskuiling. Iemand wat kan help met huisvesting vir hulle, skakel asb die kerkkantoor, 022-482 2411.

Malmesbury Advertising